Projekt


Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe, umowa nr RPLD.11.03.01-10-0067/16-00

Beneficjent: Miasto Łódź / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi

Cel projektu "Energetyczny instalator"::

Poprawa jakości procesu kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadząca do zwiększenia szans 32 uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

Kwota projektu: 1 006 659,12 PLN
Kwota dofinansowania: 904 967,12 PLN

Design by flankerds.com