Aktualności


TECHNOLOGIE IZOLOWANIA PRZEWODÓW Izolacja przewodów ciepłowniczych ma na celu osłonięcie powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń, która ma ograniczyć straty mocy cieplnej przesyłanej rurociągami lub straty magazynowanego ciepła do otoczenia.
Uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych Dobierali odpowiednie materiały i narzędzia oraz wykonywali izolację termiczną przygotowanego wcześniej fragmentu rurociągu.

TECHNOLOGIE WYKONYWANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH
Aby umożliwić uczestnikom projektu szersze zapoznanie się z technologią ogrzewania projekt zakłada zajęcia pozalekcyjne z zakresu technologii wykonywania instalacji grzewczych. Uczestnicy w ramach projektu mają szanse montażu instalacji grzewczej w różnych technologiach. Poznają także wiodące na współczesnym rynku produkty systemy grzewcze oraz rozwiązania, które wyznaczają nowe kierunki w technice grzewczej. Zakres tematów poruszanych podczas zajęć pozalekcyjnych obejmuje także komponenty systemów regulacji i komunikacji, kompletne oprzyrządowanie systemów grzewczych oraz grzejniki i ogrzewanie podłogowe. W ramach projektu
Uczniowie podwyższyli swoje umiejętności z zakresu pożądanych na otwartym rynku pracy z zawodami tj.: monter instalacji grzewczych. W ramach rezultatów miękkich rozwinęli podczas zajęć swoje umiejętności manualne i techniczne z zakresu montażu systemów grzewczych.

LUTOWANIE
Projekt obejmuje szkolenie z zakresu ręcznego lutowania gazowego rur miedzianych.
Zajęcia te odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi przy ulicy Łąkowej 4. Kurs został przeprowadzony z końcem czerwca dla grupy 30 osobowej (28M i 2K).
Uczniowie otrzymali świadectwa kwalifikacyjne , uprawniające ich do wykonywania połączeń nierozłącznych na rurach z miedzi twardej metodą lutowania twardego.
Zdobyta podczas szkoleń wiedzę z zakresu ręcznego lutowania gazowego rur miedzianych uczniowie starali się wykorzystać podczas wakacyjnych praktyk zawodowych i spotkań pozalekcyjnych.

SZKOLENIE INSTRUKTAŻ OGÓLNY
Szkolenie w zakresie bhp odbyło się w czerwcu. Zajęcia te odbywały się w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 159/163.
Szkolenie zostało przeprowadzone dla 31 osób, które biorą udział w projekcie i uczestniczą w stażach zawodowych w okresie wakacyjnym.
Szkolenie z zakresu BHP przygotowało uczniów do zapoznania się z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na stanowisku pracy montera sieci i instalacji sanitarnych. Dzięki szkoleniu uczniowie zwiększyli swoją świadomość jak uniknąć zagrożeń powodujących wypadki przy pracy. Po skończonym szkoleniu uczestnicy projektu biorący udział w stażach zawodowych w okresie wakacyjnym otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu instruktażu ogólnego oraz kartę szkolenie wstępnego bhp.

ZGRZEWANIE RUR PE
Szkolenie z zakresu zgrzewania tworzyw sztucznych odbyło się w terminie maj – czerwiec 2017r. , zgodnie z programem przygotowanym przez ośrodek prowadzący zajęcia. Szkolenie obejmowało kurs dla nadzoru i zgrzewacza rur z PE w zakresie wykonywania połączeń metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Uczestnicy kursu mieli również możliwość wzięcia udziału w kursie dla pracowników nadzoru nad budową sieci gazowej z PE, który zakończył się egzaminem potwierdzającym iż posiadają wiedzę w zakresie stosowania polietylenu do budowy gazociągów. Uczniowie otrzymali również świadectwa kwalifikacyjne , uprawniające ich do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Kurs był przeprowadzony dla grupy 24 osobowej (23M i 1K)
Zajęcia te odbywały się w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 159/163 przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Program obejmował bloki tematyczne opisujące różne metody łączenia tworzyw sztucznych z polietylenu. Pozostałe modułu zawierały ogólne zasady montażu sieci gazowych, ich działania i elementy składowe, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku.
Uczniowie uzyskali teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych używanych w przemyśle gazowniczym. Szkolenie było realizowane przy zastosowaniu nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz z wykorzystaniem najnowszych i typowych materiałów stosowanych w tego typu działalności. Po zakończeniu szkolenia odbył się egzamin w formie teoretycznej i praktycznej, po którym wszystkim uczestnikom szkolenia zostały rozdane certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW
W ramach zadania uczniowie podczas wakacji uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców. Program stażowy został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów montażu sieci i instalacji sanitarnych czy też gazowych. Zaoferowane uczniom praktyki/ staż zawodowy maja także pomóc uczniom w zaplanowaniu drogi swojego rozwoju zawodowego. Uczestnicy projektu podczas staży wakacyjnych zapoznają się ze specyfiką pracy kluczowych w firmach i zakładach branży budowlanej a także przygotować się w sposób jak najbardziej profesjonalny do pracy w sektorze gazowniczym i sanitarnym. Uczniowie – stażyści zapoznają się z pracą wybranych działów i departamentów, spotykają się z realnymi pracownikami reprezentującymi odpowiednie działy. Maja także możliwość obserwowania a także wykonywania konkretnych działań z zakresu danego zawodu. Stażysta wykonywał obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, który wprowadzał go w zakres obowiązków oraz zapoznawał z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywał praktykę zawodową / staż. Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymali referencje, uwzgledniające osiągnięte przez nich rezultaty oraz efekty praktyki zawodowej. Ocena została opracowana przez pracodawcę przyjmującego na staż w formie pisemnej.
Niektórzy uczniowie którzy bardzo sumienni i starannie wykonywali zadania objęte programem stażu i wykazali się najlepszymi kompetencjami praktycznymi uzyskali także możliwość dodatkowej pracy wakacyjnej w kolejnym miesiącu w zaproponowanym miejscu pracy, która pozwoli im zwiększyć doświadczenie oraz praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu.
Staże zawodowe zostały zorganizowane dla 29 osób będących grupą docelową projektu. Czas odbycia staży to lipiec i sierpień 2017 roku. Staże odbyły się na terenie województwa łódzkiego w następujących firmach:
1. PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI – GAZOWNIA W PABIANICACH
2. PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI – GAZOWNIA W ZGIERZU
3. PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W ŁODZI
4. PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY WE WROCŁAWIU
5. BUD-IN Firma Budowlano – Instalacyjna w Łodzi
6. TERWO Sp. Jawna Andrzej Mucha w Łodzi
7. Świat Instalacji Grzewczych Łukasz Anuszczyk w Łodzi
8. HYD_BUD Q Bolesław Stelmaszczyk w Łodzi
9. Firma Handlowo – Usługowa „SYSTEM” w Łodzi
10. PPHU „NOWAK” Andrzej Nowak w Łodzi
11. Zakład Usług Hydrauliczno-Gazowych Dariusz Kuczyński w Brójce Bukowiec
12. 4 ENERGY TOMIKA Tomasz Nowak w Pabianicach

ODZIEŻ ROBOCZA
W ramach projektu uczniowie otrzymali odzież roboczą, którą wykorzystują podczas wakacyjnych staży zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Odzież ta przyczynia się do uniknięcia zagrożeń powodujących wypadki przy pracy .

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH
Aby ułatwić uczestnikom projektu stworzenie przygotowania profesjonalnego kosztorysu dla swoich prac projekt obejmuje także zajęcia pozalekcyjne z zakresu kosztorysowania robót instalacyjnych. Na zajęciach uczniowie mają możliwość zdobycia kompetencji w kierunku szacunkowej kalkulacji cen dla konkretnej inwestycji. Zajęcia wprowadzają uczniów w takie tematy jak :
Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów, Stan prawny, Podstawowe pojęcia i definicje
Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót
Specyfikacja Techniczna
Założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe (przykład)
Podstawy rzeczowe kalkulacji
Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
Budowa norm kosztorysowych
Wykaz katalogów
Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- kosztorys zamienny
- kosztorys powykonawczy
Metody kalkulacji cen kosztorysowych
- Metoda uproszczona
- Metoda szczegółowa
Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej
Dokładność obliczeń i przedstawienie wyników.
Umiejętności pozyskane na zajęciach przybliżają uczestników projektu do zdobycia wymarzonej pracy jako monter sieci i instalacji sanitarnych oraz gazowych

KURS OBSŁUGI PROGRAMU AUTOCAD
Szkolenie z zakresu obsługi programu AutoCad odbywa się dla V grup. Na zajęciach omawiane są podstawowe informacje dotyczące tworzenia małych projektów graficznych w programie AutoCad. Uczestnicy mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej ale także praktyczne umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Poznają rolę cyfryzacji życia oraz szeroki zakres grafik komputerowych, których rola jest nie do przecenienia na nowoczesnym rynku pracy. Uczniowie pozyskują profesjonalne umiejętności w obszarze grafiki komputerowej, które mogą być wykorzystywane zarówno w pracy zarobkowej, działalności gospodarczej jak i w życiu prywatnym. Dzięki pozyskanych na zajęciach poszerzonych kompetencji z zakresu grafiki komputerowej wartość uczniów jako przyszłych pracowników podnosi się w oczach potencjalnych pracodawców.

Design by flankerds.com