Projekt

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1. Kształcenie zawodowe, umowa nr RPLD.11.03.01-10-0068/16-00

Beneficjent: Miasto Łódź / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi

Cel projektu "STAŻE ZAWODOWE I ORGANIZACJA PRACOWNI DLA UCZNIÓW TECHNIKUM GAZOWNICZEGO I TECHNIKUM URZĄDZEŃ SANITARNYCH":

Poprawa jakości procesu kształcenia prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami. Celem projektu będzie również modernizacja i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3, dzięki zwiększeniu ilości doposażenia sal warsztatowych i pracowni zawodowych oraz językowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Kwota projektu: 1 380 729,53 PLN
Kwota dofinansowania: 1 214 643,65 PLN

Design by flankerds.com