TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Profesjonalny instalator --

Projekt


Profesjonalny instalatorBeneficjent: Miasto Łódź / Technikum Nr 3 w Łodzi

Okres realizacji projektu : 01.02.2019 – 30.11.2020

Całkowita wartość projektu: 1 903 239,60 PLN

Kwota dofinansowania: 1 712 225,60 PLN

umowa nr RPLD.11.03.02-10-0003/18-00


Projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji (załącznik do Uchwały Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi) uchwal. dn. 28.09.2016 r. i wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 26 (Program poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, str. 200 GPR). Projekt realizowany jest na obszarze rewitalizacji.
Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki, zatwierdzoną przez organ prowadzący, z której wniosków wybrana została grupa docelowa oraz zakres wsparcia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez włączenie w działania projektu otoczenia społeczno-gospodarczego.
Główny cel projektu jest zbieżny z kierunkami polityki rozwojowej Województwa Łódzkiego, w szczególności z celem Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności RPO, Poddziałaniem XI.3.2 Kształcenia zawodowego, gdyż w wyniku realizacji projektu poprawiona będzie zdolność do zatrudnienia absolwentów Technikum Nr 3, poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami. Celem projektu będzie również podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 3, dzięki doposażeniu sal warsztatowych, pracowni zawodowej oraz ogólnokształcących w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
Projekt jest przeznaczony dla 2 zawodów technik urządzeń sanitarnych (TUS) (według reformy oświaty technik inżynierii sanitarnej (TIS)) oraz technik gazownictwa. Przewidziany jest dla 48 uczniów (45M i 3K) w tym 30 uczniów z TUS i 18 uczniów z TG oraz 7 nauczycieli(3M i 4K).