TECHNIKUM nr 3 w ŁODZI


-- Od szkolenia do zatrudnienia --

Projekt


Od szkolenia do zatrudnieniaBeneficjent: Miasto Łódź / Technikum Nr 3 w Łodzi

Okres realizacji projektu : 01.02.2019 – 30.11.2020

Całkowita wartość projektu: 832 400,00 PLN

Kwota dofinansowania: 747 680,00 PLN

umowa nr RPLD.11.03.02-10-0002/18-00


Główny cel projektu jest zbieżny z kierunkami polityki rozwojowej województwa łódzkiego, w szczególności z celem Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności RPO, Poddziałaniem XI.3.2 Kształcenie zawodowe, gdyż w wyniku realizacji projektu poprawiona będzie zdolność do zatrudnienia absolwentów Technikum Nr 3, poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy prowadzone we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami. Celem projektu będzie również podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 3, dzięki doposażeniu sal warsztatowych, pracowni zawodowych oraz ogólnokształcących w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
Projekt wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji (załącznik do Uchwały Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi) uchwalonego dn. 28.09.2016 r. i wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 26 (Program poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, str. 200 GPR). Projekt realizowany będzie na obszarze rewitalizacji.
Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki, zatwierdzoną przez organ prowadzący, z której wniosków wybrana została grupa docelowa oraz zakres wsparcia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez włączenie w działania projektowe otoczenia społeczno-gospodarczego
Projekt jest przeznaczony dla wszystkich nauczanych zawodów w Technikum Nr 3 przy ZSP nr 3 w Łodzi. Przewidziana grupa docelowa to 60 uczniów (58M i 2K) oraz 2 nauczycieli (2M). Projekt jest przeznaczony w zakresie uzyskania uprawnień na prawo jazdy kat C, kwalifikacji wstępnej oraz EcoDrivingu dla wszystkich grup zawodowych kształcących się w Technikum Nr 3 przy ZSP nr 3 w Łodzi (38M i 2K), natomiast w zakresie uzyskania uprawnień na wózki widłowe, koparko-ładowarki, podesty ruchome, przenośników HDS projekt przeznaczony jest dla kierunków technik gazownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych (technik inżynierii sanitarnej), ze względu na możliwość wykonywanego zawodu w tym prac ziemnych (19M i 1K). .